Hilversum

 

Verslag seniorenbijeenkomst SBOH, 8 maart 2011 in de Akker

 

 

Op dinsdag 8 maart 2011 hebben de Samenwerkende Bonden voor Ouderen te Hilversum (SBOH) voor alle senioren in Hilversum een voorlichtingsmiddag georganiseerd over de plannen voor een nieuw ziekenhuis in Hilversum en verlening van zorg van ziekenhuis tot in de woning (ketenzorg).

 

Aanwezig:

namens de

gemeente Hilversum: de heer Eric van der Want, wethouder Zorg en Welzijn.

namens

Tergooiziekenhuizen:          de heer Leo Schoots, directeur

namens Amaris:       de heer Jan den Ouden, bestuurder (in Hilversum Gooizicht, Zuiderheide en Christelijke Thuiszorg).

namens SBOH:         de heren Henk Rutten, Ad Decker en Piet Quist, en de dames Henja Kronenburg en Ank de Ronde.

en 115 belangstellende senioren.

 

 

Om 14.00 uur opent de heer Henk Rutten (voorzitter SBOH) de bijeenkomst, heet idereen van harte welkom en zegt verheugd te zijn met de hoge opkomst.

 

 

Leo Schoots, directeur Tergooiziekenhuizen

 

 

De heer Leo Schoots, 62 jaar, van huis uit tandarts, is op 1 juni 2010 na het plotselinge vertrek van mevrouw Claudia Zuiderwijk, aangetreden als interim directeur Tergooiziekenhuizen. Het ziekenhuis verkeerde toen in grote financiŽle problemen. Tergooiziekenhuizen, met vestigingen in Blaricum, Hilversum en Weesp, bedienen de circa 250.000 inwoners van het Gooi. De ziekenhuizen beschikken gezamenlijk over 633 bedden, 3100 medewerkers waarvan 2100 fulltimers, 207 medisch specialisten en 28 specialismen. Bij Tergooiziekenhuizen kunnen artsen worden opgeleid in 16 specialismen. Tergooi behoort in omvang tot de top 20 van de algemene ziekenhuizen in Nederland.

Om het ziekenhuis met een groot financieel tekort in 2009, zo spoedig mogelijk financieel gezond te maken, moesten er snel plannen worden ontwikkeld. De heer Schoots heeft hiertoe in 5 ŗ 6 weken tijd met 120 mensen overleg gevoerd om een goed beeld van de situatie en de mogelijkheden tot verbetering te krijgen. De conclusie was dat Tergooiziekenhuizen in een stevige crisis verkeerde en dat het aantal te behandelen patiŽnten achter bleef bij de verwachtingen. De fusie van de ziekenhuizen Blaricum en Hilversum leken op papier heel goed, maar de werkwijze in beide ziekenhuizen verschilde in de praktijk. Er bleek weinig enthousiasme om het ziekenhuis in Hilversum te beperken tot de dagbehandelingen en de poliklinieken, en de operatieve behandelingen die een langer verblijf in het ziekenhuis vragen, naar Blaricum te verplaatsen.

Om een en ander in goede banen te leiden, moesten er pijnlijke beslissingen worden genomen. Er moest gesneden worden in het personeelsbestand (178 fulltime plaatsen) wat vooral voor de mensen waarvan het tijdelijke contract niet werd verlengd, zeer pijnlijk was. Maar de enige mogelijkheid om het ziekenhuis financieel weer gezond te maken was met minder mensen het werk doen. Alles is in het werk gesteld om het werk zo goed mogelijk te verrichten en de zorg voor de patiŽnten te garanderen. Men verwacht dat het ziekenhuis in 2011 uit de rode cijfers is. De medewerkers en de specialisten hebben hiertoe een topprestatie geleverd. Te meer daar de overheid op de ziekenhuizen een flinke financiŽle korting heeft toegepast.

 

 

Er wordt thans gewerkt aan de plannen om te komen tot ťťn ziekenhuis op twee locaties, met elk een eigen polikliniek en beschikbaarheid van acute zorg , opname en overnachting. Verpleegafdelingen worden per specialismen geconcentreerd op ťťn van beide locaties. Men hoopt hiermee midden 2012 gereed te zijn.

 

De heer Schoots deelt mee, dat het ziekenhuis in Hilversum, dat uit een aantal gebouwen bestaat, waarvan sommige 40 jaar oud zijn, boekhoudkundig zijn afgeschreven. De kosten zijn te hoog om deze gebouwen te renoveren naar de eisen van deze tijd. De vestiging Blaricum is 20 jaar oud, en is tegen redelijke kosten aan te passen.

Gekozen is voor een compleet nieuw ziekenhuis met 500 bedden in Hilversum, te bouwen op de Monnikenberg. Plannen hiertoe zijn bij de gemeente ingediend. Het vergt zeker 2Ĺ ŗ 3 jaar voor alle vergunningen binnen zijn en de procedures zijn afgerond. Men hoopt dat Hilversum in 2018 over het nieuwe ziekenhuis kan beschikken.

Op beide locaties Blaricum en Hilversum zal dus verpleging mogelijk zijn. In Blaricum zal de dagbehandeling en polikliniek, maar ook de huisartsenpost gehandhaafd blijven.

In Hilversum en in Blaricum zullen de Spoedeisende Hulp open blijven. In Hilversum zullen meer voorzieningen zijn dan in Blaricum.

 

Om uit de financiŽle problemen te komen is ook een slimmer inkoopbeleid gewenst. Er zullen nieuwe investeringen worden gedaan zoals de aanschaf van een nieuwe CT-scanner en een MRI-machine.

Er wordt naar gestreefd de werkwijze op beide locaties gelijk te maken, de telefooncentrale zal worden aangepast (in 2012 gereed) en de automatisering van Blaricum en Hilversum zal op elkaar worden afgestemd.

 

Een probleem is dat een aantal specialisten ook werkzaam is in privť-klinieken of zelfs helemaal naar privť-klinieken overgaan. Ze nemen dikwijls de patiŽnten mee. De specialisten zullen nu voor de keuze worden gesteld, of in het ziekenhuis werken of in de privť-kliniek.

 

De telefonische bereikbaarheid van de poliklinieken is verruimd naar 08.00 tot 18.00 uur.

 

Op het terrein van de Monnikenberg, waar het nieuwe ziekenhuis, inclusief acute zorg met ambulance uitrijddienst, zal verrijzen, komt ook een dependance van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, waardoor het mogelijk wordt bestralingen van kankerpatiŽnten in Hilversum te geven. Er worden op de Monnikenberg vier bestralingsbunkers gebouwd met drie meter dikke betonnen muren.

Op het terrein komen tevens de Merem Behandelcentra (Trappenberg en Heideheuvel), en Hilverzorg/Heydeborg, trombosedienst, dialysecentrum, enz. .

 

Conclusie: Tergooiziekenhuizen is financieel gezond, de fusie zal dit jaar worden afgerond, en er komt een breed scala aan specialismen. Het vorige plan is vervallen. De nieuwbouw in Hilversum is naar verwachting  in 2018 gereed.

 

Op een opmerking uit de zaal dat voor een ziekenhuis op twee locaties een goede automatisering belangrijk is, antwoordt de heer Schoots dat er hard  gewerkt wordt aan ťťn netwerk. De administraties worden op elkaar afgestemd, en de beeldvorming (rŲntgenfotoís) is volledig geÔntegreerd.

 

 

 

Eric van der Want, wethouder Zorg en Welzijn, gemeente Hilversum

Links achter de tafel: Jan den Ouden, bestuurder Amaris

 

De heer Jan den Ouden, 52 jaar, bestuurder van Amaris (in Hilversum Gooizicht, Zuiderheide en Christelijke Thuiszorg), deelt mee dat Amaris in 2008 is opgericht, In het Gooi en omstreken beschikt de organisatie over twee verpleeghuizen en acht verzorgingshuizen. Het motto van de organisatie is zorg met aandacht, en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Amaris wil af van de wet op de bejaardenzorg en zo veel mogelijk aandacht besteden aan individuele wensen en behoeften van de mensen die zorg nodig hebben. Amaris wil niet alles centraal regelen maar wil meer een locale benadering en daarbij rekening houden met levensbeschouwing, levensstijl, locale gewoontes en cultuur, en privacy.

De heer Den Ouden is er voorstander van dat de thuiszorg per locatie wordt aangestuurd. Men is dan dichter bij de klant, en men heeft een gezicht en nabijheid.

Het is gewenst dat de cliŽnt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan worden en leven. Er wordt naar gestreefd de zorg en diensten van Amaris aan te laten sluiten bij de wens, plaats, invulling en financiŽle mogelijkheden. Amaris stimuleert en organiseert zo veel mogelijk de verbinding met de samenleving en het sociale netwerk.

Het Gooi heeft een relatief oude bevolking. De toename van mensen van 75 jaar en ouder is in deze regio hoger dan het landelijk gemiddelde.

Uit onderzoek blijkt, dat niet iedere oudere op zoek is naar een zorginstelling. Heel veel ouderen zijn ook redelijk gezond en willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, 93% van de mensen boven de 65 jaar, 85% van de mensen boven de 75 jaar en 66% van de mensen boven de 85 jaar. De sociale kwaliteiten van de buurt, contacten en zich veilig voelen, is bepalend bij de verhuiswens van senioren. Veel 75-plussers hebben belangstelling voor een appartement in een woonzorgcomplex, waar men zelfstandig kan wonen, maar waar enige zorg en alarmering in huis aanwezig is. Eigenaren van een woning zijn in de regel meer tevreden met de woning dan huurders.

 

 

De potentiŽle vraag naar thuiszorg ligt aanzienlijk hoger dan hetgeen vervuld kan worden. De verwachting is dat de vraag naar thuiszorg tot 2020 met 18% zal stijgen. De mensen proberen het tekort aan thuiszorg zo mogelijk zelf op te vangen, door inschakeling van particuliere hulp, familie, vrienden en buren (mantelzorg).

 

In de praktijk blijkt dat de senioren het verzorgingshuis steeds meer gaan mijden, maar veel meer belangstelling hebben voor een aanleunwoning. Het verzorgingshuis wordt  steeds meer een goed alternatief voor het verpleeghuis. Uit de statistieken blijkt, dat er ten aanzien van de verzorgingshuizen nauwelijks verschil is tussen de erkende en vervulde vraag. De vervulde vraag stijgt met 30% en de potentiŽle vraag met 36%. De zorgvraag schuift grotendeels op in de richting van het verpleeghuis. De woonfunctie in het verzorgingshuis sluit niet aan bij de wens van de cliŽnt met een lichtere zorgvraag.

 

De vervulde vraag naar verpleeghuiszorg is de laatste tijd gestegen met 40%. Er zijn grote verschillen tussen potentiŽle vraag en vervulde vraag. Gebleken is dat veel zorgvragers alternatieven zoeken in bijvoorbeeld het verzorgingshuis. Van de verpleeghuiszorg wordt nu relatief minder gebruik gemaakt dan een paar jaar geleden.

 

De vraag naar verzorging voor dementerenden zal de komende jaren sterk stijgen, de verwachting is 2Ĺ % per jaar. Getracht zal moeten worden deze patiŽnten goed te begeleiden, zodat zij met behulp van mantelzorg, langer thuis kunnen blijven wonen. Het is wenselijk dat er meer kleinschalige wooncomplexen komen, die een huiselijke en beschermde omgeving voor de dementerenden kunnen zijn.

 

Uit een TNO-rapport blijkt, dat het Gooi een regio is met niet alleen relatief veel ouderen, maar ook een regio is die ontgroent. De jongeren trekken weg omdat zij in het Gooi geen werk kunnen vinden en/of omdat de woningen duur zijn. De verwachting is dat tot 2025 de bevolking in de regio niet of nauwelijks zal toenemen, terwijl de vergrijzing 12% zal stijgen tegenover een landelijk percentage van 10%. Het aantal 75-plussers zal stijgen met 31%, terwijl de ontgroening sneller en sterker zal worden. Het aanbod van intramurale zorg zal voldoende zijn, maar er zullen meer zorg en woonvormen nodig zijn voor mensen met psychische problemen en voor mensen die lichte zorg behoeven. De behoefte aan wonen is onvoldoende afgedekt.

 

De ontwikkelingen zijn dat in de verzorging- en verpleeghuizen de zorg en het wonen financieel gescheiden worden. Het wonen zal niet langer meer uit de AWBZ worden betaald. De zorg zal kunnen worden ingekocht. De cliŽnten kunnen dan zelf bepalen welke zorg zij behoeven. De thuiszorg is ondergebracht bij de gemeenten. De zorgkantoren zullen worden opgeheven. De zware zorg in het verpleeghuis zal ten laste komen van de zorgverzekeraar. Er wordt meer verantwoordelijkheid bij de burger gelegd in de vorm van eigen bijdragen en mantelzorg.

 

 

De ambitie van de Amaris Zorggroep is, streven naar een zo breed mogelijke zorg, van huishoudelijke hulp tot verpleeghuishulp, meer zorg- en dienstverlening aan huis, een optimale variŽteit woon/zorgarrangementen en een aantrekkelijke ketenpartner voor derden

zijn.

Amaris is met het ziekenhuis in gesprek over de capaciteit voor tijdelijke zorg (alternatief voor het zorghotel). PatiŽnten die uit het ziekenhuis worden ontslagen, maar nog niet thuis kunnen functioneren, moeten tussentijds kunnen worden opgevangen. Over vergoeding van de kosten voor een dergelijke opvang dienen afspraken te worden gemaakt met de zorgverzekeraars. 

Het beleid is de zorg zo dicht mogelijk bij de klant te houden. Het streven is de mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, mede met behulp van thuiszorg, mantelzorg, en nieuwe technische mogelijkheden zoals beeldcontacten en alarmering.

 

De heer Eric van der Want, wethouder Zorg en Welzijn, vraagt de aanwezigen wat zij denken dat de gemeente aan zorg doet, en wat zij zouden willen dat de gemeente doet?

In het kort geeft de heer Van der Want een uitleg over de zaken waarmee de gemeente Hilversum zich bezig houdt.

Een goede gezondheidszorg is voor Hilversum van groot belang. Het gaat hierbij om de eerstelijnszorg, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuis, fysiotherapie, enz. De gemeente heeft echter beperkte invloed op de zorgmarkt. Door structureel overleg met de zorgpartners en andere betrokkenen, stimuleert de gemeente de onderlinge samenwerking  en de realisatie van voorzieningen.

De gemeente spant zich in om woondienstenzones in Hilversum te realiseren. In deze centra kunnen zorg (arts, tandarts, apotheek), sociale en culturele activiteiten en bibliotheek worden ondergebracht.

De heer Van der Want deelt mee, dat de slechte verdeling van huisartsen over de woonwijken in Hilversum, 7 huisartsen in Noord en Oost en 26 in de overige woonwijken,  aanleiding is geweest tot het schrijven van de notitie Visie Eerstelijnszorg. De vraag naar huisartsen zal sneller stijgen dan het aanbod van nieuwe artsen. De ontwikkeling is dat de klassieke huisartsenpraktijk steeds meer verdwijnt en dat daarvoor in de plaats samenwerkingsverbanden komen met meer huisartsen op ťťn locatie. De samenwerkende huisartsen beschikken steeds meer over een praktijkondersteuner die patiŽnten met diabetes, bronchitis, longemfyseem en andere chronische aandoeningen begeleiden. Door deze nieuwe ontwikkeling neemt de behoefte aan grotere huisvesting toe. Doordat een groot aantal huisartsen parttime werkt, is het noodzakelijk de bezetting van de huisartspraktijk goed te regelen. De beschikbaarheid en de herkenbaarheid van de huisartsenzorg moet worden gegarandeerd.

Een goede gezondheidszorg is een eerste vereiste. Die zorg moet bij wijze van spreken bij de mensen om de hoek te verkrijgen zijn. Daarom maakt de gemeente zich sterk voor de realisatie van woondienstenzones in de woonwijken. De zorgvraag groeit en verandert niet alleen door de vergrijzing maar ook door een ongezonde leefstijl en de toename van het aantal mensen dat lijdt aan meer aandoeningen tegelijk en chronische aandoeningen. De medische mogelijkheden en de kennis daarover nemen bij de mensen toe. De zorgconsument wordt kritischer, maar de financiŽn verminderen.

 

De WMO is voorziening waar veel geld in omgaat, en waar aanzienlijk op bezuinigd zal moeten worden. Aanvragen voor hulp en hulpmiddelen zullen kritisch worden bekeken en goed worden doorgesproken met betrokkenen. Naar draagkracht zal een bijdrage voor hulp(middelen) worden gevraagd.

Ten aanzien van de daklozenopvang zijn diverse instellingen actief (Symfora, huisartsen, Leger des Heils, enz.). De Cocon blijft. De gemeente houdt de regie bij het vinden van oplossingen voor ernstig verslaafden.

De GGD met consultatiebureau en jeugdzorg zijn kostbaar.

 

 

Henk Rutten, voorzitter SBOH

 

De gemeente heeft zich zeer beijverd om het ziekenhuis voor Hilversum te behouden. De gemeente begeleidt de plannen voor nieuwbouw op de Monnikenberg. Een en ander vergt veel overleg omdat de grond bezit is van diverse eigenaren, het een natuurgebied betreft en de belangen van het klooster gerespecteerd moeten worden.

De gemeente is met de huisartsen in overleg om ook in Hilversum een huisartsenpost te realiseren. De gemeente streeft naar wijkgerichte gezondheidszorg, waarbij de huisarts eerste aanspreekpunt is, Met de huisartsen wordt een initiatief ontwikkeld voor nieuwe gezondheidscentra, waarbij wordt gegarandeerd dat er tijdens kantooruren altijd een arts aanwezig is.

 

De heer Henk Rutten, voorzitter SBOH, deelt mee dat de drie samenwerkende ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB, zich beijveren voor onder andere veiligheid, zorg en wonen van ouderen. Hiertoe heeft zij veel contacten met het College van Burgemeester en Wethouders, met de raadsleden. Tweemaal per jaar organiseert de SBOH voor alle senioren in Hilversum een bijeenkomst in De Akker, waar een voor ouderen belangrijk thema aan de orde wordt gesteld. De bonden (gezamenlijk ca 2500 leden) dragen Ä 0,15 per lid af voor het organiseren van deze bijeenkomsten. De gemeente gaf tot en met 2010 Ä 600,-- subsidie. Nu heeft de gemeente in het kader van de bezuinigingen besloten met ingang van dit jaar de subsidie stop te zetten. Dit betekent dat de bijeenkomsten in De Akker geen doorgang meer kunnen hebben. De enige oplossing zou zijn een collecte onder de aanwezigen te houden.

Het bestuur van de SBOH vindt dit een kwalijke zaak. De voorzitter heeft enkele bevriende mensen bereid gevonden deze bijeenkomst te sponsoren. De SBOH betreurt het zeer, dat de gemeente de subsidie heeft stopgezet, waardoor de behartiging van belangen voor senioren door de SBOH in gevaar komt.

 

 

 

 

Na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen:

 

a.     Kan het ziekenhuis er voor zorg dragen dat er een huisartsenpost in Hilversum komt?

Meegedeeld wordt, dat een huisartsenpost een zaak is van de huisartsen zelf. Buiten de kantooruren dient de post te zijn bezet. Een en ander kost tijd en geld. Het ziekenhuis, de zorgverzekeraars en de huisartsen zijn hierover in overleg. Het is gewenst hierbij ook een apotheek te betrekken die 24 uur per etmaal bereikbaar is.

 

b.     Voor mensen die niet over een auto beschikken is het vaak moeilijk het ziekenhuis en de huisartsenpost in Blaricum te bereiken. Er wordt op gewezen dat indien het patiŽnten betreft,  het ziekenhuis het vervoer regelt. In de praktijk is het zo dat de meeste mensen door familie of bekenden naar het ziekenhuis of de huisartsenpost worden gebracht. Over verbeteringen van het openbaar vervoer wordt overleg gevoerd.

 

c.      Is er een verschil in vergoeding van kosten van een behandeling door een specialist die aan een ziekenhuis is verbonden en een specialist die in een privť-kliniek werkzaam is?  De zorgverzekeraar zal moeten worden gevraagd of de kosten van een behandeling bij een privť-kliniek worden vergoed. De minister van Volksgezondheid heeft aangekondigd de inkomens van specialisten aan banden te zullen leggen.

 

d.     Nu de bouw van een zorghotel in Hilversum niet gerealiseerd zal worden, wordt gevraagd hoe mensen die na ontslag in het ziekenhuis nog niet zelfstandig kunnen functioneren worden opgevangen. De ouderenbonden beijveren zich er voor dat deze zorg kan worden gegeven in de zorgcentra in de eigen buurt.

 

e.     De plannen voor bouw van het nieuwe ziekenhuis op het terrein van de Monnikenberg zullen ongetwijfeld op bezwaren stuiten bij natuurorganisaties en omwonenden, die een drukker verkeer in hun woonomgeving vrezen.. Intensief overleg is dan ook vereist. Van belang is dat de ingang naar het nieuwe ziekenhuis aan de Soestdijkerstraatweg zal worden gerealiseerd, waar relatief weinig mensen wonen.

 

De voorzitter zegt de heer Schoots dank voor zijn uiteenzettingen en complimenteert hem met het feit dat hij en zijn medewerkers in zo korte tijd zoveel resultaat hebben weten te bereiken. Spreker biedt de heer Schoots een fles wijn aan, waarna de heer Schoots om 15.50 uur de bijeenkomst verlaat.

 

f.        Het wordt als zeer pijnlijk ervaren dat bij het overlijden in een verzorgingshuis de kamer binnen vier dagen moet worden ontruimd.

De heer Den Ouden zegt zich heel goed te kunnen inleven in dit probleem. Vier dagen is inderdaad heel erg kort. Bij Amaris moet men binnen 7 dagen de kamer ontruimen, hetgeen nog een korte periode is. Men moet zich echter wel realiseren, dat indien in de dagen na een sterfgeval een bed niet wordt bezet, de instelling ook geen inkomsten van deze  kamer krijgt. Men laat capaciteit onbenut, die voor een ander bestemd is. Bij de Amaris Zorggroep heeft de voorzitter van de CliŽntenraad er bij de staatssecretaris van Volksgezondheid op aangedrongen de termijn van ontruiming van de kamer te verlengen tot 14 dagen, waarbij het woondeel voor deze periode wel aan de instelling wordt vergoed, maar het zorgdeel niet. De staatssecretaris heeft toegezegd dit voorstel te zullen overwegen.

 

g.     Naar aanleiding van een opmerking dat de privacy in Gooizicht, onder andere op de afdeling De Eekhoorn, zeer gering is, wordt geantwoord dat in Gooizicht veel is geÔnvesteerd om de privacy te verhogen maar dat dit nog niet geheel gelukt is. Gooizicht is in de planning voor nieuwbouw opgenomen. Men is bezig met investeringen.

 

h.      De zorg blijft mensenwerk. Hoe denkt men in de toekomst mensen meer te interesseren voor een baan in de zorg.

Er wordt op gewezen dat dit een landelijk probleem is. In het Gooi is het des te nijpender omdat deze regio relatief veel ouderen telt. Er worden met omliggende regioís maatregelen genomen om jonge mensen warm te krijgen voor een zorgfunctie in het Gooi en aan hen een opleiding aan te bieden. Wil dit succes hebben, dan moeten er woningen voor deze mensen beschikbaar komen en dient het vervoer verbeterd te worden. Zoals al eerder in deze bijeenkomst gemeld, zullen nieuwe technologieŽn mee kunnen helpen om het personeelstekort enigszins op te vangen. Bijvoorbeeld hebben diabetici baat bij beeldcontacten en computer. Ook beeldbellen zal worden geÔntroduceerd. Deze technieken kunnen niet alleen voor de zorg maar ook voor contacten bijvoorbeeld met familie worden ingezet. In Hilversum worden al meer woningen aan jongeren toegewezen. Dit levert ook weer een probleem op omdat deze handelwijze  niet altijd goed overkomt bij andere woningzoekenden.

 

i.        Naar aanleiding van de stopzetting van de subsidie aan de SBOH wordt er op gewezen dat in het kader van de bezuinigingen met ingang van 1 januari 2011 ook Ė zonder veel ruchtbaarheid Ė het gratis openbaar vervoer in Hilversum is vervallen. Aan de andere kant werd de opening van de Diependaalselaan feestelijk gevierd en dat zal straks ook ongetwijfeld het geval zijn bij de gereed koming van de traverse  bij het Mediapark/station Hilversum Noord. Is dit met elkaar te rijmen?

De heer Van der Want deelt mee, dat hij niet kan spreken over het openbaar vervoer, aangezien dat tot de portefeuille van de heer Boog behoort. Hilversum moet 13Ĺ miljoen euro bezuinigen. Bij de besprekingen over deze bezuinigingen wordt goed gekeken naar wat de taak van de overheid is. Een vraag daarbij is dan bijvoorbeeld, moet er een bedrag gegeven worden aan een belangenorganisatie als de SBOH of zijn er nog belangrijker dingen die de voorkeur verdienen.

 

j.        Naar aanleiding van een vraag over de sluiting van een aantal servicepunten van de bibliotheek wordt meegedeeld, dat in overleg met de bibliotheek, in het kader van de bezuinigingen, is besloten die servicepunten te sluiten die minder worden bezocht.

 

k.      Met het oog op de hoge extra kosten voor de Vorstin wordt gevraagd of het financieel beleid bij de gemeente voldoende is. Er wordt op gewezen dat de verwachting is dat de Vorstin over een paar jaar een bloeiend centrum zal zijn.

 

De heer Rutten dankt de heren Den Ouden en Van der Want voor hun uitleg en bied een fles wijn aan. Spreker dankt voorts de aanwezige senioren voor hun aandacht en vragen. Hij wijst er op dat verschillen van mening over bepaalde zaken altijd zullen blijven bestaan en citeert daarbij een Surinaams gezegde: Als allen het eens zijn, heeft niemand voldoende nagedacht.

Om 16.10 uur sluit de heer Rutten de bijeenkomst.

 

15 maart 2011

Ank de Ronde

 

Nog meer foto's van Ferry Schaeffer: